Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Сурай Інна Геннадіївна

Доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: еліта в державному управлінні, лідерство, управління персоналом і кадровий менеджмент в публічній службі, державна служба, державне управління аграрним сектором економіки, механізми державного управління.

Наукові здобутки: має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління. Зокрема є автором та співавтором монографій (Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика (2012); Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення (2008); Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток, 2010; Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку, 2012), Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph):Hamilton, Ontario, 2018; Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні, 2018), підручників (Основи вітчизняного парламентаризму (Гриф МОН України), 2011; Державна служба (Гриф МОН України) у 2 т., 2012; Елітознавство (Гриф МОН України), 2013; Парламентаризм, 2016)та інших, та навчальних матеріалів.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.03 – державна служба у НАДУ при Президентові України та ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій (захищено 1 кандидатську дисертацію).

Практична діяльність: досвід державної служби, наукової та науково-педагогічної діяльності, зокрема, в: НАДУ при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, Школі вищого корпусу державної служби НАДС України, Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Київської обласної державної адміністрації.

Громадська діяльність: Член вченої ради ІПКК НАДУ при Президентові України; член Науково-експертної ради ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій”. Член наукової ради навчально-наукового посібника “Актуальні проблеми соціального права” (2017 р.).
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України з державного управління “Public management” (Ukraine). Член наукової ради міжнародного наукового видання “International Journal of Legal Studies” (Polska).

Перелік дисциплін: «Екологічна політика», «Соціальний діалог в публічному управлінні».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України