Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Історія становлення та розвитку кафедри

Відповідно до Указу Президента України “Про загальну структуру Української Академії державного управління при Президентові України” (від 2 серпня 1995 року № 682/95) було створено кафедру державного управління і менеджменту, яка з 01 вересня 2017 року має назву “Кафедра публічного управління та публічної служби”. Структурно-функціональна модернізація кафедри здійснювалась у три етапи.

На першому етапі (1995–2006 рр.) – інституційне становлення – кафедра визначала свою місію, мету, завдання, відповідно до чого визначалися функції та формувалася її структура. Засновником і першим завідувачем кафедри стала Нижник Ніна Романівна, перший проректор Української Академії державного управління при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, заслужений юрист України.

Науково-педагогічний персонал кафедри брав активну участь в інституціоналізації галузей знань і науки “Державне управління”, розробці перших освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю “Державне управління”, запровадженні проєктів “Дистанційне навчання” та “Магістерська програма двох дипломів з Університетом Північного Лондона” тощо.

Було сформовано потужну інформаційно-методичну базу кафедри, що ґрунтувалася на предметному полі таких базових дисциплін як “Теорія і історія державного управління”, “Організаційно-правові засади державного управління”, “Кадрова політика і державна служба”, “Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування”, “Контроль та оцінювання управлінської діяльності”, “Управлінські процедури і процеси”, “Антикризове управління”, “Комунікації в державних інституціях”, “Державний протокол” та ін.

Важливим досягненням цього етапу можна вважати захисти 6 докторських дисертацій, а саме: В. О. Шамрай (1999), Г. П. Ситник (2005), В. І. Тимцуник (2005), В. Ю. Керецман (2005), І. А. Грицяк (2006), М. В. Чечетов (2006). У 4 докторантів науковим керівником була Н. Р. Нижник. Також було захищено 20 кандидатських дисертацій за різними спеціальностями наукової галузі “Державне управління”.

Другий етап (2007–2016 рр.) – організаційний розвиток – був спрямований на підвищення здатності організації оновлювати себе, вирішувати питання, що виникали, і швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни. По суті, це етап позитивних якісних змін на кафедрі, які зачепили способи, засоби діяльності та взаємодії, що відобразилося в трансформації її організаційної структури. Очолювали кафедру в цей період Олексій Юрійович Оболенський (2007–2010 рр.), Марина Миколаївна Білинська (2010–2012 рр.), Сергій Андрійович Романюк (2012–2016 рр.).

У Національній академії в цей період запроваджуються нові освітні програми, зокрема “Управління суспільним розвитком”, “Державне управління у сфері національної безпеки”, “Державне управління у сфері освіти”, “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, “Публічна політика та управління”, “Місцеве самоврядування”, “Регіональне управління”, “Електронне врядування” та ін. Кафедра брала активну участь в розробці не тільки їх нормативного змісту, а й підготувала десяток унікальних елективних курсів для слухачів. Спільно зі стратегічним партнером — Вищою школою управління та права (Берлін) та за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) було запроваджено магістерська програму за спеціальністю “Публічне адміністрування”.

Значний вклад у розвиток кафедри внесли відомі науковці, експерти, практики, зокрема: Алюшина Н. О., к. психол. н., доц.; Борисевич С. О., д.і.н., доц.; Гречко Т. К., к.держ.упр., доц.; Грисюк Ю. С., к.е.н., доц.; Карпенко О. А., к. е. н., доц.; Коник С.М., к. держ. упр., доц.; Леліков Г. І., к.ю.н., доц.; Лукін С. Ю., к.е.н., доц.; Олуйко В.М., д.держ.упр., проф.; Рижих В. М., д.держ.упр., проф.; Ромат Є. В., д.держ.упр., проф.; Сіцінський А. С., д.держ.упр., проф.; Сороко В.М., к.техн.н., доц.; Федорів Т.В., д.держ.упр., доц.; Шарий В. І., д.держ.упр., доц. та інші.

Кафедра є провідною у проведенні досліджень у галузі науки “Державне управління”, за результатами яких захищено 7 докторських та 28 кандидатських дисертацій, понад 800 магістерських робіт. Вийшли друком 12 монографій, 3 підручники, 26 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 500 наукових статей у фахових виданнях із державного управління.

У 2014 році кафедру державного управління і менеджменту було поділено на два структурних підрозділи: кафедру державного менеджменту, яку очолив С. А. Романюк, к.е.н., доцент, і кафедру державної служби та кадрової політики – завідувачем якої було призначено В. Л. Федоренка, д.ю.н., професора.

Починаючи з 2015 року в системі Національної академії кафедра державного менеджменту має статус випускової зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” в галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

Третій етап (з 2017 року — до сьогодні) – впровадження стратегічних змін. Упровадження стратегічних змін у діяльність кафедри було зумовлено низкою внутрішніх та зовнішніх чинників, головним з яких став процес об’єднання трьох кафедр Національної академії – державного менеджменту, державної служби та кадрової політики та філософії, теорії та історії державного управління, в одну — кафедру публічного управління та публічної служби. До зовнішніх чинників належить поява нових нормативно-правових актів (Закони України “Про вищу освіту” (2014), “Про державну службу” (2016), “Про освіту” (2017); Постанови КМУ “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 23.11.2011 р. № 1341 (зі змінами); “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29.04.2015 р. № 266 (зі змінами); створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і т. ін.), що кардинально змінюють не лише стратегію розвитку закладів вищої освіти, а й змістовий контент професійної діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. У зазначеному контексті виникла негайна потреба в уточнені цілей, завдань та основних функцій кафедри. Реалізація цих завдань покладена на завідувачів кафедри – Хаджирадєву Світлану Костянтинівну, д.держ.упр., професора. (2017-2020) та Рачинського Анатолія Петровича, д.держ.упр., професора. (2021 – понині).

Для ствердження кафедри як центру компетентностей у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” було визначено чотири пріоритетні напрями її розвитку до 2025 року:

1. Формування та ствердження іміджу щодо висококонкурентного статусу кафедри в підготовці компетентних, конкурентоспроможних, з активною громадянською позицією фахівців у сфері публічного управління як у системі Національної академії, так і у всеукраїнському і міжнародному освітньому просторі.

2. Підвищення якості освітньо-професійних та освітньо-наукових програм (дисциплін), що реалізуються на кафедрі, засобами сучасних інноваційних та інформаційно-комунікаційних навчальних технологій.

3. Розширення спектру експертно-аналітичних та консультативних послуг, що надаються кафедрою в межах співпраці з органами публічної влади та іншими стратегічними партнерами.

4. Розвиток науково-інноваційного потенціалу кафедри, зокрема створення лабораторії системного і проектного аналізу (СіПА); збільшення кількості публікацій науково-педагогічного персоналу кафедри у міжнародних та фахових виданнях; професійний розвиток та підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри.

Високий науковий і кадровий потенціал, що сформувався за чверть століття функціонування кафедри констатується застосування інноваційних технологій науково-комунікативної, навчально-методичної, експертно-аналітичної, консультативно-дорадчої та інших видів діяльності.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2021. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України