Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі у 2019-2020 н.р.

ШифрНазва дисципліниК-сть кредитів ЕКТС
Освітня програма другого рівня вищої освіти (магістерська) за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Обов’язкові компоненти освітньої програми:
ОК2Стратегічне управління3/90 год.
ОК10Управління змінами3/90 год.
ОК12Кадровий менеджмент3/90 год.
Вибіркові компоненти освітньої програми:
ВК1Управління проектами і програмами в публічній сфері
ВК1.1Публічне управління на засадах проектного менеджменту4/120 год.
ВК1.2Проектний аналіз та прийняття рішень4/120 год.
ВК1.3Адміністрування проектів і програм в публічній сфері4/120 год.
ВК1.4Стратегічна екологічна оцінка планів і програм4/120 год.
ВК2Управління персоналом в органах публічної влади
ВК2.1.Стратегічне управління кадровим потенціалом органів публічної влади4/120 год.
ВК2.2.Кадрові процеси та технології управління персоналом в органах публічної влади4/120 год.
ВК2.3.Аудит системи управління персоналом в органах публічної влади4/120 год.
ВК2.4.Етичні та елітологічні виміри публічної служби4/120 год.
ВК2.5.Психологія управління персоналом4/120 год.
Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Обов’язкові компоненти освітньої програми:
Н.1.1.Філософія управління та етика науки3/90 год.
Н.1.2.Методологія наукових досліджень3/90 год.
Н.2.2.Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні5/150 год.
Н.2.5.Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах5/150 год.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України